Kontakt

tuti.sk
tel.: 0944 600 720
e-mail: tuti@tuti.sk
skype: tuti.sk
Píšte, volajte kedykoľvek, ak môžem odpoviem hneď

Novinky

arr3Získali sme ocenenie NAJservis pre zákazníka a So srdcom pre deti!S hrdosťou vám oznamujeme, že sme dňa 11.4.2013 získali ocenenia "NAJ servis pre zákazníka" a... arr3!!!ČESKÍ ZÁKAZNÍCI POZOR!!!Od 6.5.2013 spolupracujeme so službou spoločnosti www.ulozenka.cz a poskytujeme českým zákazníkom... arr3Zástera na dojčenieDojčenie na verejnosti? Žiadny problém! Nemíňajte peniaze na kúpu drahých tričiek, šiat a iné...

Anketa

Akú max. cenu ste ochotní dať za detské body, ktoré sa vám tu páči?

kľudne aj 12 Eur ak sa mi páči kľudne aj 12 Eur ak sa mi páči 36% 9-10 Eur 9-10 Eur 20% 7-8 Eur 7-8 Eur 20% 6 Eur a menej 6 Eur a menej 24%

Obchodné podmienky » Kompletné Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Pre zjednodušenie čítania obsiahleho textu, sme vám zvýraznili najdôležitejšie a najčastejšie požadované informácie červenou farbou...

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

 

1.

Kupujúci objednáva výrobky a služby od predávajúceho (Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI, Staromyjavská 683/5, 907 01 Myjava, IČO: 46792651, DIČ: 1074478724, /nie sme platcami DPH/) prostredníctvom obchodného systému na www.tuti.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop) alebo poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to len do 3 hodín od objednávky tovaru (východzí je dátum a čas odoslania objednávky kupujúceho, ktorý sa zobrazí predávajúcemu v systéme a kupujúcemu v e-mailovej správe).

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

I. Dodacie lehoty

 

1.

Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky prostredníctvom e-mailu.

2.

Termín dodávky tovaru je do 3-4 pracovných dní (ak je tovar na sklade) od dátumu overenia objednávky a po uhradení faktúry.

3.

Vo výnimočných prípadoch, ak niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia, o všetkom bude kupujúci vopred informovaný.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená priamo pri produkte a je konečná (nie sme platca DPH). Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky a predajca vystaví faktúru až so súhlasom zmeny u kupujúceho.

2.

Kupujúci uhrádza platbu vopred:

- bankovým prevodom na účet predávajúceho (mBANK: 4203354376 kód banky: 8360, variabilný symbol: číslo faktúry) , podrobnosti nájdete tu.

- prostredníctvom platobného systému PayPal, podrobnosti nájdete tu.


3.

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v našom e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou (0 Eur) - osobné stretnutie v Bratislave (OC Retro v Ružinove, príp. iné miesto podľa dohody)

b) prostredníctvom Slovenskej pošty nasledovne:

0 EUR - platí pre neakciový nákup, a pre nákup 2 a viac ks zdravých fliaš,

1 EUR - platí zákazník pri nákupe akciového, výpredajového tovaru,

1,50 EUR - pri nákupe 1ks zdravej fľaše

c) prostredníctvom www.ulozenka.cz - od 6.5.2013 - ponúkame možnosť pre českých zákazníkov - prevzatia tovaru v sieti výdajných miest v Českej republike, prostredníctvom spoločnosti www.ulozenka.cz, zoznam výdajných miest nájdete tu. (služba je spoplatnená sumou: 1,50 EUR). O uložení zásielky na výdajnom mieste bude zákazník informovaní sms správou aj e-mailom.

 

 

4.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri objednávke produktov priamo v našom e-shope, o prípadnej zmene bude kupujúci informovaný.

 

III. Preberanie tovaru

 

1.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.

Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve (faktúre) na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúceho alebo jeho splnomocnencom.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

 

1.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to len do 3 hodín od objednávky tovaru (východzí je dátum a čas odoslania objednávky, ktorý sa zobrazí predávajúcemu v systéme a spotrebiteľovi v e-mailovej správe). Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

2.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Vrátenie tovaru je potrebné písomne oznámiť e-mailom na tuti@tuti.sk a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu a kupujúceho.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný a musí obsahovať všetky visačky a etikety. Takto vrátený tovar je možné vymeniť za iný tovar z našej ponuky.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť odosielateľovi.

3.

Predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť kúpnu cenu.

4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

V. Záruka a servis

 

1.

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

2.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Predávajúci si vyhradzuje právo na mierne farebné odlišnosti pri potlači detských body, tričiek a ďalších textílii v ponuke. Farebná odlišnosť môže byť spôsobená nesprávnou kalibráciou obrazovky počítača kupujúceho, a tým môže viesť ku konfliktom so skutočnou farebnosťou v tlačiarni. Vždy budú dodržané základné farby ako červená, modrá, žltá, zelená, čierna, biela, ružová, fialová, oranžová, hnedá, šedá. Rozdiely farebnosti môžu nastať pri odtieňoch vymenovaných farieb ako napr. tmavo-modrá, svetlo-modrá, tyrkysová, atď... a reklamácie v tomto smere neprijímame. Nie je jednoducho prakticky možné, aby všetky obrazovky na celom svete mali úplne presne farebne rozlíšenie ako tlačiareň a tak kupujúci mohli vidieť presné farby potlače.


3.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu. V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – e-mailovú, telefonickú (vrátane ručne vypísanej objednávky) ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 08. 2012. Právne vzťahy nešpecifikované priamo obchodnými podmienkami sa riadia
Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.


Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva spoločnosť Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov. Vymedzenie pojmov:

A) Predávajúci:

Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI
Staromyjavská 683/5
907 01 Myjava

IČO: 46792651
DIČ: 1074478724
(Nie sme platca DPH)

zapísaná v živnostenskom registri 320-15274

B)  Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod ww.tuti.sk pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

C)  Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

D)  Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

 

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

1.   Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru vada, má občan právo túto vadu reklamovať.

2.   Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.

3.   Predávajúci  nezodpovedá za vady:
-      ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)
-      spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).

4.   Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby kupujúci zaslal reklamovaný tovar na adresu spoločnosti.

5.       Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.Článok II.

 

Miesto a uplatnenie reklamácie

1.   Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu výhradne pomocu doručenia reklamovaného tovaru prostredníctvom pošty. O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu tuti@tuti.sk.

2.       Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať okopírovaný doklad o kúpe.

 


Článok III.

 

Práva a zodpovednosť za vady

1.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.    Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

3.  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4.   Svoje právo za zodpovednosť za vady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.

5.       V prípade výskytu odstrániteľnej vady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie vady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.

6.       Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

7.       Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 


Článok IV.

 

Odstrániteľné vady

1.  Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia vady je 30 kalendárnych dní.

2.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


Článok V.

 

Neodstrániteľné vady

1.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ale  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.  Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.Článok VI.

 

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01. 08. 2012.